Privé-initiatieven

Sinds 2013 merkt Valorfrit een sterke groei van het aantal supermarkten (vooral in Vlaanderen) dat bij de ingang, containers hebben geplaatst voor de inzameling van de gebruikte oliën en vetten van hun klanten. In totaal zo'n 700 afhaalpunten (supermarkten) nemen deel aan dit systeem. Ze hebben een positieve invloed op de inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën van huishoudelijke oorsprong en bieden een oplossing voor veel mensen die, bijvoorbeeld, moeilijk naar het containerpark kunnen gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat andere ophalers aan de slag zullen gaan en het positieve effect van dit systeem ook zichtbaar zal worden in Wallonië en Brussel.

In Vlaanderen:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via een collectief plan onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, kan naast de gemeentelijke inzamelkanalen andere inzamelkanalen opzetten voor huishoudelijke afvalstoffen waarop het collectief plan van toepassing is. De natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen hiervoor een beroep doen op derden om bepaalde taken uit te voeren.

Deze inzamelkanalen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een duidelijke beschrijving van het inzamelsysteem, de inzamelpunten, de deelnemende actoren en hun verantwoordelijken;
 • het inzamelsysteem kan enkel opgezet worden bij eindverkopers van de huishoudelijke afvalstoffen waarop het collectief plan van toepassing is;
 • de opslag van de afvalstoffen gebeurt zonder schade of verontreiniging voor mens, milieu of directe omgeving;
 • de opslag gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen;
 • de inzameling van de afvalstoffen gebeurt conform de wettelijke bepalingen;
 • het inzamelsysteem draagt bij tot een duurzaam materialenbeheer;
 • een zekere continuïteit van de inzameling wordt gegarandeerd.

Deze inzamelkanalen moeten worden goedgekeurd door de OVAM. Een schriftelijke beschrijving van het inzamelkanaal wordt daartoe aan de OVAM voorgelegd. De OVAM heeft twee maanden de tijd om dergelijke inzamelkanalen al dan niet goed te keuren. Als de OVAM om aanvullende informatie verzoekt, kan de termijn maximaal met één maand worden verlengd. Die termijn gaat in vanaf de datum van de ontvangst van alle opgevraagde informatie.

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een inzamelkanaal, zoals vermeld in het eerste lid, heeft opgezet, rapporteert jaarlijks voor 1 april aan de OVAM:

 • de aard en hoeveelheid ingezamelde afvalstoffen;
 • de wijze van verwerking van de ingezamelde afvalstoffen.

In Brussel:

Het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen bepaalt het wettelijk kader voor de inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën door kleinhandelaars.

Conform dit besluit, de inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën bij de kleinhandelaars voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de opgehaalde gebruikte frituurvetten en -oliën worden niet opgeslagen op de openbare weg;
 • de opslag gebeurt op zodanige wijze dat geen schade kan worden toegebracht aan de menselijke gezondheid of het milieu;
 • de gebruikte frituurvetten en -oliën worden regelmatig opgehaald of vervoerd door een vergunde inzamelaar of vervoerder;
 • de opslagplaats en haar omgeving worden zuiver gehouden;
 • de recipiënten moeten zuiver gehouden worden en voorzien zijn van een etiket met de aanduiding "Categorie 3: niet voor menselijke consumptie";
 • op de site moet een erkend ontsmettingsproduct aanwezig zijn

In Wallonië:

De regelgeving voorziet geen specifieke bepalingen over privé-initiatieven. De organisatie van zo'n initiatief valt onder de terugnameplicht en is als zodanig toegelaten. Ieder natuurlijke persoon of rechtspersonen die onderworpen is aan de terugnameplicht kan complementaire inzamelkanalen opzetten voor huishoudelijk afval naast de containerparken.

Wie houdt nu niet van cookies