Disclaimer

Aan het gebruik van deze website ('de Site') en de eventuele online applicaties ('de Applicaties') zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site en de Applicaties, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. 

 1. Informatie
  De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  Bij de samenstelling van de inhoud van de Site en de Applicaties heeft Valorfrit de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid betracht. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Valorfrit kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site of op de Applicaties. U blijft steeds verantwoordelijk om na te gaan of deze informatie toereikend is.
  Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Site en/of de Applicaties ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds contact met ons opnemen.
 2. Onderbrekingen
  Valorfrit  tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Site en/of het gebruik van de Applicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Valorfrit niet garanderen dat de Site en de Applicaties volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zullen zijn of niet door andere technische problemen kunnen worden getroffen.
 3. Hyperlinks
  De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Valorfrit geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Valorfrit biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Valorfrit met of van deze websites of van hun inhoud. 
  Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de Site, vragen wij u voorafgaand contact met ons op te nemen.
 4. Aansprakelijkheid
  Noch Valorfrit noch haar personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site en/of de Applicaties, zoals de verzending van e-mailberichten en alle andere informatie of voor de vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van de Site en/of de Applicaties, daaronder begrepen alle informatie die erop of erdoor ter beschikking wordt gesteld, is derhalve volledig op eigen risico. 

  U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Site en/of de Applicaties hebt verkregen. U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrustingen en/of gegevens worden aangetast door virussen, bugs enz. Valorfrit verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site en/of de Applicaties of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

  Valorfrit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site en/of de Applicaties. Voor het gebruik van de Site en/of de Applicaties, kan Valorfrit niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen en andere technische mankementen, noch voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, noch door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Site en/of de Applicaties of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.
  Elke gebruiker van de Site neemt alle noodzakelijke maatregelen om zijn eigen gegevens en de softwareprogramma’s van zijn computer te beschermen tegen inbreuken van alle aard.
 5. Intellectuele eigendomsrechten 
  De Site, de Applicaties en alle documenten die ter beschikking worden geteld genieten auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Site, de Applicaties en de daar ter beschikking gestelde documenten en informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. Ten niet-exhaustieve titel, is het dus ten strengste verboden de Site evenals de Applicaties, de documenten en informatie die u ter beschikking worden gesteld, in welke vorm dans ook, te kopiëren, aan te passen of te wijzigen, alsmede er enige rechten over op te eisen. De informatie die u op of via de Site en de Applicaties ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Privacyverklaring

Valorfrit draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze Website en de Applicaties. Door deze Website en de Applicaties te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Valorfrit persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  De gegevens die door u via de Website of de Applicaties worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om u toe te laten zich te registreren, om de werking van de Website en van de Applicaties te optimaliseren en om onze communicatieacties te analyseren en te evalueren. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Valorfrit deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.
  Uw persoonsgegevens zullen in geen geval gecommuniceerd aan derden, behalve aan onze partners en leveranciers voor bovengenoemde doeleinden.
  Daarnaast verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens bij het gebruik van de Applicaties die door uw browser naar elke website wordt gezonden bij bezoek, zoals uw IP-adres, browser type en tijdstip van toegang tot de Applicatie. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.
 2. Recht van aanpassing en verbetering
  Zoals voorzien door de Privacywet, kan u kosteloos (i) uw persoonsgegevens steeds raadplegen, (ii) uw persoonsgegevens wijzigen, en (iii) desgevallend bezaar aantekenen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, via post te richten aan Valorfrit vzw, Koningin Astridlaan, 59 bus 8 - 1780 Wemmel, op het telefoonnummer +32 2 456 84 51.
 3. Wijzigingen
  Valorfrit behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 01.09.2013.